Notgården

Notgården med Frugården
Notgården heter en stadsdel i Ludvika, som innefattar bebyggelsen kring Nottjärn och Frutjärn och gränsar mot Lyvikskyrkogården. Stadsdelen består dels av hyres- och bostadsrättshus på den höjd, som kallas Ormberget, dels ett villaområde kring tjärnarna, som kallas Lyckåker. På Ormberget byggde Ludvika Hem  på 1950-talet  inte mindre än sju hus med 174 lägenheter.

Ett industriområde har växt fram längs Gonäsvägen. Affärsfastigheterna längs Grängesbergsvägens norra sida vid infarten till Ludvika berörs 2018 av Trafikverkets aktuella planering för Ludvikas genomfarter,  ›Landsvägar

Historik:
Notgården och Frugården var två gårdsavknoppningar från ›Lyvikens gård /Ludvika By och finns utsatta på historiska kartor redan på 1600-talet. Notgården finns nämnt redan i 1539 års Jordebok.
 Notgården med intilliggande Frugården  är liksom de övriga södra stadsdelarna i Ludvika historiskt intressanta och har varit föremål för arkeologiska utgrävningar 1996, 2000 och 2005 i samband med planerad omläggning av Riksväg 50. I området finns spår av tidigt bergsbruk i övergången mellan medeltiden och nya tiden. Dessutom finns uppgifter att rester av en gammal hytta grävts bort 1859, när patron Roth på Ludvika Bruk skulle dra en väg genom ett kärr.
Både Notgården och Frugården har varit indragna i intressanta historiska skeenden framför allt på 1600- och 1700-talen. På senare delen av 1800-talet lades stora delar av områdena under Ludvika bruk.

Efterkrigstiden
En del av av Notgårdens område hette en tid Karelen. Asea lät där bygga ett antal bostadsbaracker åt arbetskraft, som man värvat ute i Europa efter Andra världskrigets slut. Karelen fanns mellan 1946 – 1972. Det blev ett bra bostadsområde och många äldre hade helst velat bo kvar, när Asea sålde all mark till Ludvika kommun 1972. Barackerna revs sedan för att ge plats åt ett industriområde.

Frugården
var på 1940-talet en stor fin herrgårdsliknande gård med många uthus som stall, ladugård, loge osv, där många firmor hyrt in sig. Sedan revs allt och Tekniska Kontoret i Ludvika kommun flyttade dit sina verksamheter, som fortfarande är kvar.(2018)

Läs mer om Notgården och Frugården i boken Ludvika by, från forntid till nutid, › litteraturförteckning

Flygbild 1950-talet över Frutjärn, Nottjärn och Lorensbergatjärn

Flygbild 1950-talet över Frutjärn, Nottjärn och Lorensbergatjärn

Notgården och FrugårdenFoto 1922 Kar-Erik Forsslund

Notgården och Frugården Foto 1922 Karl-Erik Forsslund 

Karelenbarackerna Tidningsurklipp förmedlat av Jan Syrén

Karelenbarackerna
Tidningsurklipp förmedlat av Jan Syrén

 

Frutjärnsvägen 2 som ligger på Notgårdens gamla plats. Foto 22015 Lilian Jakobsson

Frutjärnsvägen 2, ligger på Notgårdens gamla plats. Frugården låg ungefär vid hitre trädet.  Foto 2015 Lilian Jakobsson

OBS! Har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.